Semalt Islamabad hünärmeni: SEO näme we SEO hünärmeni kim?

Web sahypaňyzy optimizirlemek isleýän bolsaňyz, SEO hünärmeni gerek bolar. Şeýle-de bolsa, prosese başlamazdan ozal näme etjekdigiňize düşünmeli bolarsyňyz. SEO näme? SEO ( gözleg motory optimizasiýasy), web sahypasyna traffigi döredýän we ulanyjylara gözleg motorlarynda maglumat tapmaga kömek edýän açar sözler we açar söz mowzuklary ýaly dürli taktikalary ulanmakdyr. Gowy optimallaşdyrylan sahypa bolmagy üçin SEO taktikasyna düşünýän SEO hünärmeni gerek. Hünärmeniň işi, onlaýn gözlegleri gowulandyrmak üçin dürli taktikalary kesgitlemek we durmuşa geçirmek.

Semalt” -yň ýokary hünärmeni Maýkl Braun bu ýerde käbir amaly maslahatlary kesgitleýär.

Gowy SEO hünärmenini nädip tanap bilersiňiz?

Gowy SEO hünärmeni ähli täze tendensiýalary yzarlaýar.

Beýleki iş ýaly, käbir SEO hünärmenleriniň beýlekilerden has gowydygyna göz ýetirersiňiz. SEO beýleki tehnologiýalar ýaly üýtgeýär. 5 ýyl ozal Google-da gözlegiň nähili hödürlenendigini, şu günki gözlegden düýpgöter tapawutlydygyny görersiňiz. Gözleg motorlary her gün ulanyjylaryň näme isleýändigini kesgitleýär we gözleg netijelerini bu ölçege laýyklaşdyrýar. Mysal üçin, şu gün Google-da belli bir açar söz gözläniňizde, adamlaryň ilki bilen zatlaryň sanawyna basmak ähtimallygyna düşünenlerinden soň, "görnüşleriniň" sanawy size hödürlener. başgalaryny görmezden ozal. Has gowy netije almak üçin algoritmini şoňa laýyklaşdyrdylar. Gowy SEO hünärmeni, şonuň üçin her täze tendensiýany ýüze çykarmagy we yzarlamagy başarmalydyr.

Web sahypaňyza traffigi köpeltmegiň täze usullaryny tapmagy başarmaly.

Her web sahypasy başga, käbir SEO taktikalary ähli web sahypalarynda diýen ýaly işläp bilýän hem bolsa, gowy SEO hünärmeni web sahypaňyza traffigi köpeltmegiň täze usullaryny kesgitlemeli. Analiz edip, web sahypaňyza laýyk gelýän usullary tapmagy başarmaly. Trafigi ulaltmak, sahypaňyza çekýän adamlaryň belli bir markaňyza degişlidigini aňladýar. Mysal üçin, web sahypasy bolsa, web sahypaňyz önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy satyn almaga taýyn alyjylary özüne çeker.

Her SEO taktikasyna, ýerlikliligine we ony nähili ulanmalydygyna düşünmeli.

Web sahypasyny optimizirlemekde göz öňünde tutulmaly birnäçe zat bar. Gowy SEO hünärmeni olary ulanmagy we ähmiýetine düşünmegi başarmaly. Bu faktorlar aşakdakylary öz içine alýar:

Salgylar. Web sahypasyny optimizirlemekde beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar möhümdir. Gowy SEO hünärmenleri olaryň ähmiýetine we haçan / nädip ulanmalydygyna düşünmeli.

Mazmun marketingini ulanmagyň ähmiýeti. Bu möhüm marketing guralydyr.

Sosial mediýanyň gymmaty. Sosial media soňky döwürde gaty meşhur boldy we şonuň üçin SEO-da örän möhüm rol oýnaýar.

Bir gezek basmak üçin tölegli marketing. Köne SEO taktikasy bolsa-da, web sahypasyna traffik döretmegiň möhüm usulydyr.

Wideo SEO. Bu ýaňy-ýakynda işlenip düzülen taktika we örän peýdaly. Gowy hünärmen şeýle täze taktikalary yzarlamagy başarmaly.

SEO taktikasy ösmegini dowam etdirýär. Açar sözler we Meta bellikleri ýaly köne taktikalaryň peýdalydygyny subut eden hem bolsa, täze tendensiýalar hem täsirli we gowy SEO hünärmeni olary dogry kesgitlemegi we ulanmagy başarmaly.

send email